Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

financieel overzicht 2021Balans 2021


Toelichting op financiële cijfers 2021
Algemeen.
Ten opzichte van de afgelopen jaren is de groei gestabiliseerd
De huidige omvang is passend bij de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd.
Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we uitvoeren.
Toelichting kosten.
Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij
als ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.
De weergegeven begrote kosten zijn in september 2020 bijgesteld. De verwachting was toen dat 2021  minder een corona-jaar zou worden.
Dat bleek helaas niet waar. Er werden mede daarom minder kosten gerealiseerd voor activiteiten en de organisatie.
Toelichting dekkingsbijdragen.
Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze projecten mogelijk willen maken.
Er is sprake van ongeveer 15 fondsen die in het jaar 2021 hebben bijgedragen.
In het jaarverslag zijn deze fondsen genoemd mits zij dat op prijs stellen.
De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze lopende projecten.
De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen.
De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als
een bijdrage in de algemene kosten van onze organisatie.
Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een resultaat zien van € 3.499,27
De Diverse lasten wordt veroorzaakt door een correctie over voorgaande jaren
Toelichting Balans
Het eigen vermogen kon worden verhoogd. Een deel van de voorziening viel vrij.
Toch blijft de hoogte van het eigen vermogen nog beperkt ten opzichte van de omvang van de organisatie.
De voorziening groeide ondermeer als gevolg van de omvang van inhuur derden.
De gereserveerde projectgelden bestaan uit door fondsen overgemaakte gelden voor projecten waarvan de uitvoering in 2022 plaatsvindt.
De waardering van de Triodos-certificaten is in 2021 sterk gedaald.
De waardering van de totale beleggingsportefeuille is het gemiddelde van de totale aankoopwaarde en de totale waarde per einde jaar.