Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

 

 

 

       

 

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West 4-6-2020  
 
           
      Financiële cijfers 2019   Definitief              
                     
Exploitatiebegroting       2019            
Realisatie           2019        
Kosten                    
Kosten van activiteiten/projecten       50.000,00   67.937,20        
Inhuur van derden voor begeleiding projecten       210.300,00   230.451,44        
Overige persoonsgebonden kosten       5.000,00   2.842,23        
Huisvestingskosten       23.000,00   29.905,85        
Organisatiekosten       10.000,00   9.287,57        
Diverse lasten           904,96        
Opbrengst           329,04        
                     
Totale kosten       298.300,00   341.658,29        
                     
Dekkingsbijdragen                    
Realisatie                    
Bijdragen aan lokatiekosten van deelnemers       6.600,00   1.160,00        
Bijdragen aan activiteiten van deelnemers       10.000,00   9.385,77        
Bijdragen van fondsen voor activiteiten       243.500,00   299.971,70        
Bijdragen van lokale kerken       28.000,00   25.310,03        
Bijdragen van particulieren       6.000,00   5.751,01        
Diverse baten en lasten                    
Rente       500,00   79,78        
Tekort       3.700,00            
                     
Totale Bijdragen       298.300,00   341.658,29        
                     
      
 
       
                     
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West                  
                 31 december 2018                31 december 2019    
Balans   Activa   Passiva   Activa   Passiva    
                     
Vorderingen   5.998,22       9.842,25        
Diverse kassen   3.158,23       1.294,63        
Betaalrekeningen   23.019,81       21.050,27        
Spaarrekening   94.359,99       79.439,77        
Beleggingen   79.592,88       78.637,91        
Diversen                    
Eigen vermogen       36.260,70       48.300,22    
Gereserveerde projectgelden       74.923,09       43.354,97    
Voorziening       64.782,56       82.106,57    
Schulden       25.963,26       16.174,03    
Tekort                    
        4.199,52       329,04    
                     
    206.129,13   206.129,13   190.264,83   190.264,83    
                     
                     
                     
Toelichting op financiële cijfers 2019                    
                     
Algemeen.                    
Ten opzichte van het jaar 2018 is wederom groei van onze activiteiten aan de orde.            
Wij streven voor de komende jaren geen verdere groei na.                
De huidige omvang is passend bij de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd.            
Een verdere groei zou moeten leiden tot beleidsaanpassingen en organisatiewijzigingen.          
Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we uitvoeren,        
bij de toenemende omvang wordt het ook steeds uitdagender om afdoende financiering te realiseren.         
                     
Toelichting Kosten.                    
Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij
als ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.             
De gerealiseerde 'huisvestingskosten' waren hoger in verband met niet gebudgetteerde huurkosten in Middelland,    
voor het jaar 2020 zijn er geen huurkosten in Middelland                  
                     
Toelichting dekkingsbijdragen.                    
Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze projecten mogelijk willen maken.     
Er is sprake van ongeveer 20 fondsen die in het jaar 2019 hebben bijgedragen.            
In het jaarverslag zijn deze fondsen genoemd mits zij dat op prijs stellen.               
De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze lopende projecten.         
De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen.              
De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als 
een bijdrage in de algemene kosten van onze organisatie.                  
Eén van de groepen met een relatief grote bijdrage in de lokatiekosten is vanwege de hoge leeftijden gestopt.       
Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een beperkt resultaat zien van € 329            
                     
Toelichting Balans                    
Het eigen vermogen kon worden verhoogd. Een deel van de voorziening viel vrij.             
Toch blijft de hoogte van het eigen vermogen beperkt ten opzichte van de omvang van de organisatie.        
De voorziening groeide als gevolg van de omvang van inhuur derden.                 
De gereserveerde projectgelden bestaan uit door fondsen overgemaakte gelden voor projecten waarvan de uitvoering in 2020 plaatsvindt.
                     

 

 

Top