Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

financieel overzicht 2022Balans 2022

 


Toelichting op financiële cijfers 2022
Algemeen.
Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we uitvoeren.
De huidige omvang is passend bij de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd.
Toelichting kosten.
Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij
als ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.
De weergegeven begrote kosten zijn in september 2021 bijgesteld. De verwachting was toen dat 2022 minder een corona-jaar zou worden.
Omdat er in de komende tijd een aantal werkers met pensioen gaan is er een bijzondere last genomen van € 55.000.
De bedoeling is om extra professionals te contracteren om overdracht mogelijk te maken en te investeren in continuïteit.
Toelichting dekkingsbijdragen.
Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze projecten mogelijk willen maken.
Er is sprake van ongeveer 15 fondsen die in het jaar 2022 hebben bijgedragen.
In het jaarverslag zijn deze fondsen genoemd mits zij dat op prijs stellen.
De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze lopende projecten.
De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen.
De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als
een bijdrage in de algemene kosten van onze organisatie.
Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een resultaat zien van € 4.548,99
Door aanpassing van de methode van waardering van de beleggingsportefeuille is voor het eerst een beleggingswinst ontstaan
Toelichting Balans
Het eigen vermogen kon worden verhoogd. Een deel van de voorziening viel vrij.
De hoogte van het eigen vermogen begint in overeenstemming te komen met de omvang van de organisatie.
De voorziening groeide onder meer als gevolg van de omvang van inhuur derden.
De gereserveerde projectgelden bestaan uit door fondsen overgemaakte gelden voor projecten waarvan de uitvoering in 2023 plaatsvindt.
Hierin zijn eveneens opgenomen de verwachte extra kosten in verband met pensionering
De waardering van de totale beleggingsportefeuille is het gemiddelde van de totale aankoopwaarde en de totale waarde per einde jaar.