Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

Wie zijn we

De Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West wordt gevormd door veel vrijwilligers in het Oude en het Nieuwe Westen die zich in willen zetten voor deze wijken en hun bewoners.

Zij zien dat veel bewoners er alleen voor staan, hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden en/of levensvragen hebben op verschillende terreinen van het leven.

Om bewoners te ondersteunen is de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West opgericht.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die ondersteund wordt door en niet kan zonder professionals. Er zijn 2 locaties, De Union in de Sint-Mariastraat 142b en BMVier in de Burgemeester Meineszstraat 4.  Met de inzet van een aantal professionele uren, ontwikkelen we als Wijkpastoraat projecten en activiteiten om onze missie waar te maken.

Wat is onze missie

Ons motto is “Trouw aan bewoners”

Het Wijkpastoraat wil trouw zijn aan bewoners door aan te sluiten bij hun vragen. Wij ondersteunen hen om de regie over hun leven in eigen handen te houden, begeleiden hen bij problemen en bij de manier waarop zijzelf hun problemen bekijken en (wel of niet) oplossen.

Wij geloven dat ieder mens het recht heeft op een menswaardig bestaan en willen ons hiervoor, met buurtbewoners, vrijwilligers en professionals, inzetten.

Wij weten ons daarbij geïnspireerd door verhalen uit de christelijke traditie. Door de samenwerking met mensen vanuit verschillende geloofstradities wordt deze inspiratie versterkt en verbreed. Dat schept openheid en ruimte voor buurtbewoners om hun verhalen te vertellen.

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is er voor iedere buurtbewoner, maar wil vooral aansluiten bij mensen die elders nauwelijks gehoor vinden of mensen die het niet lukt hun leven zelf vorm te geven. Onze missie is samen te vatten in de woorden: trouw, luisteren, menswaardigheid.


Hoe werken we aan onze missie

Het Wijkpastoraat sluit aan bij vragen van buurtbewoners. Dit betekent dat er goed geluisterd wordt naar wat er in onze buurten en bij haar bewoners speelt.

Wanneer er een probleem wordt gesignaleerd, brengen we dat, met behulp van bewoners, onder woorden. We bekijken of we hier iets aan kunnen doen en wat en wie we daarbij nodig hebben.


De terreinen waar het Wijkpastoraat nu actief in is:

Vrouwenwerk (empowerment), kinderwerk, eenzaamheid, hulpverlening en pastoraat bij crises,  maaltijden, inloop, huisbezoeken, gemeenschapsvorming, vieringen, armoede, het bieden van ruimte in onze panden.


Met wie werken we samen

Allereerst met onze doelgroep: buurtbewoners komen met vragen, maar zij bieden ook hun hulp en tijd aan. Daarnaast werken we nauw samen met andere organisaties in de wijk: welzijnswerkers, buurthuizen, zelforganisaties en politie. Samen komen we mensen op het spoor die nog niet gezien zijn. Diverse lokale kerken in en rondom Rotterdam herkennen zich in onze missie en willen daar graag aan meewerken door middel van inzet van mensen en geld.

Via verschillende opleidingen komen er stagiaires bij ons werken voor kortere of langere tijd. Het is mooi om (jonge) mensen op te leiden, en wij leren veel van hen.

In andere delen van de stad Rotterdam zijn vergelijkbare organisaties actief. Waar mogelijk werken we met hen samen.

Professionals en vrijwilligers worden geschoold door een trainingscentrum.

Vele fondsen maken ons werk mogelijk.


Visie

Onze visie is dat ieder mens het recht heeft op een menswaardig bestaan. Maar we zijn ons bewust dat veel mensen dat niet lukt. Wij geloven dat we mensen kunnen ondersteunen door naar hun levensverhalen te luisteren en aan te sluiten bij de vragen van mensen. Deze vragen kunnen gaan over geluk en verdriet, (over)leven en dood, schuld en vergeving, liefde en afscheid nemen. Door aandacht te schenken aan en ruimte te bieden voor deze trage levensvragen stimuleren we mensen orde te scheppen in hun dagelijkse leven. Dit kan in persoonlijke gesprekken, maar ook in andere momenten van ontmoeting.


Wij geloven dat ieder mens een kwetsbare kant heeft. Binnen het pastoraat komen deze kwetsbare kanten aan de oppervlakte. Het Wijkpastoraat ontmoet veel mensen die kwetsbaar zijn door hun sociaal-maatschappelijke positie. Zij nemen nauwelijks, nog niet, of niet meer, deel aan onze maatschappij. Wij willen hen wel een plek binnen het Wijkpastoraat geven, waar zij in hun kracht kunnen komen en we elkaar, in wederkerigheid, onze sterke en kwetsbare kanten tonen. Wij geloven dat ieder mens iets bij te dragen heeft aan de gemeenschappen waar hij of zij deel van uit maakt.

Wij geloven dat ieder mens zelf zeggenschap heeft over haar/zijn leven. Het Wijkpastoraat loopt een eindje mee op het levenspad van veel mensen. Het Wijkpastoraat helpt te zoeken naar wegen van bestaan en ondersteunt de bewoner bij haar/zijn keuzes.


Het Wijkpastoraat wordt daarin gedragen door christelijke traditie. Het Wijkpastoraat is ervan overtuigd dat zingevingsvragen voor mensen belangrijk zijn, vanuit welke religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond ook. De verhalen uit de verschillende tradities geven mensen houvast om hun eigen leven een kader te geven, hun verdriet onder ogen te zien en te verwerken, zich te verzetten tegen hun situatie dan wel hun situatie te aanvaarden. Het Wijkpastoraat wil dan ook geenszins geloofsachtergronden opdringen aan anderen, maar met mensen op zoek gaan naar de verbinding tussen de verschillende religieuze en culturele tradities.


Het wijkpastoraat gelooft niet in een maakbare samenleving. Niet ieder mens zal zich kunnen ontwikkelen tot een verantwoordelijk burger, die zichzelf kan onderhouden en die, als zij of hij maar zijn best doet, een goed leven zal hebben. Wij werken vanuit hart en ziel aan een samenleving waarin ieder mens zichzelf kan zijn en een menswaardig bestaan heeft.

De ervaring leert ons dat er altijd mensen zijn die extra aandacht en ondersteuning nodig zullen hebben, en dat we die als maatschappij zullen moeten bieden. Het Wijkpastoraat wil stem geven aan deze mensen.

September 2016

Missie en beleid SWRW2016.pdf
Download